REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.ergosolid.pl
z dnia 30.12.2022

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną spełniającą kryteria wskazane w art. 22[1] Kodeksu Cywilnego – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.ergosolid.pl;
 • 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.ergosolid.pl, za pośrednictwem którego można składać Zamówienia;
 • 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ergosolid Łukasz Sikora sp.k., ul. Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 • 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 • 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ergosolid.pl;
 • 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.ergosolid.pl, prowadzony jest przez Łukasz Sikora, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ergosolid Łukasz Sikora sp.k., zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000966534, numer REGON: 521760236.
 • Dane adresowe / kontaktowe:
  Ergosolid Łukasz Sikora sp.k.
  ul. Boya-Żeleńskiego 15,
  35-105 Rzeszów, Polska
  NIP: 8133877545.
 • Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@ergosolid.pl lub pod numerem telefonu: (17) 787 60 70 (opłata wg. cennika właściwego operatora). Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  • c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 • 2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej bądź alternatywne przeglądarki internetowe np. Mozilla Firefox, Chrome lub Opera,
  • b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 • 2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 • 2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ergosolid, ul. Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 • 2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ergosolid.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • 2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 • 3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach bądź złożenie zamówienia przez dodanie produktu do koszyka i wypełnienie formularza dostawy,
 • 3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 • 3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • 3.4. Ergosolid, ul. Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient:
  • a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające sprzedawcę w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
  • c) dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Ergosolid, ul. Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów.
 • 3.5. Osoba, która z przyczyn wskazanych powyżej została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Ergosolid, ul. Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów.
 • 3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu Sklepu internetowego usługami, podejmujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych i przysługujących Państwu uprawnień znajdują się w naszej polityce prywatności.
 • 3.7. Klient zobowiązany jest do:
  • a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  • b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 • 3.8. Sklep umożliwia zarejestrowanym Klientom, którzy dokonali zakupu danego Towaru na jego ocenę wraz z opisową opinią.
  • Sklep umożliwia wystawienie opinii, dotyczących produktów Klientom jedynie w odniesieniu do Towaru, który został przez nich zakupiony w ramach danego sklepu.
  • Po dokonaniu zakupu, na stronie produktu w sekcji „Opinie” pojawia się możliwość wystawienia oceny i wpisania opinii o produkcie.
  • Dodatkowo, sklep może wysłać Klientowi wiadomość e-mail po nabyciu Towaru z informacją o możliwości wystawienia opinii o produkcie.
  • Oceny i opinie są publikowane w sklepie na stronie produktu w sekcji „Opinie”. Ocena produktu może być dodatkowo prezentowana w obrębie sklepu, gdzie wyświetlane są produkty, w formie gwiazdek przy danym produkcie.
  • Opinie i oceny są jawne i widoczne dla osób odwiedzających sklep.
  • Przy poszczególnej opinii widnieje „Pseudonim” („Nazwa wyświetlana”, dostępna w ustawieniach konta) Klienta, który wystawił daną ocenę.
  • Klienci ponoszą odpowiedzialność za treści umieszczane w opiniach o produkcie.
 • 3.9. Niedopuszczalne jest publikowanie opinii sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności:
  • ujawniających dane osobowe innych osób, między innymi: imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu;
  • zawierających adresy stron internetowych;
  • odnoszących się do innych kwestii niż nabyty Towar;
  • związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, wulgaryzmami, przemocą, obrażaniem uczuć religijnych;
  • o treści powszechnie uznanej za naganną moralnie i społecznie niewłaściwą.
 • 3.10. Sklep nie ingeruje w oceny i opinie. Sklep jednak zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii i oceny, zablokowania lub edycji, w uzasadnionym przypadku:
  • przedłożenia orzeczenia sądu zawierającego taki nakaz;
  • otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, której dotyczyła opinia. Sklep w takiej sytuacji uniemożliwi ponowne wystawienie opinii w zakresie tej samej umowy sprzedaży Towaru;
  • zgody obu stron (Klienta oraz Sklepu) uczestniczących w danej umowie sprzedaży Towaru;
  • gdy opinia jest niezgodna z postanowieniami Regulaminu;
  • gdy opinia została opublikowana w niewłaściwym miejscu i nie dotyczy danej umowy sprzedaży Towaru.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 • 4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ergosolid.pl oraz dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie Sklepu komunikaty i informacje.
 • 4.2. Wybór zamawianych Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka zakupowego dostępnego na stronie Sklepu.
 • 4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” na stronie z podsumowaniem zamówienia – klient sklepu ma możliwość zmiany wybranego Towaru oraz modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy postępować zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • 4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • a) przedmiotu zamówienia,
  • b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • c) wybranej metody płatności,
  • d) wybranego sposobu dostawy
  • e) danych kupującego,
  • f) wybranego dokumentu sprzedaży: (faktura VAT po wypełnieniu pola NIP lub paragon przy zostawieniu pustego pola NIP)
  • g) adresu wysyłki jeżeli jest inny niż dane kupującego.
  • h) uwagi do zamówienia.
 • 4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe i potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.
 • 4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ergosolid, ul. Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • 4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia…”, która zawiera wszystkie istotne elementy Zamówienia oraz potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy.
 • 4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 • 4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

V. Dostawa

 • 5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • 5.2. Dostawa zamówionych Towarów jest realizowana przez firmy: DPD, FedEx (TNT), UPS oraz InPost. Koszty dostawy dostępne są na stronie Płatność i wysyłka. Koszty dostawy zostaną doliczone do ceny produktu i wskazane w podsumowaniu Zamówienia.
 • 5.3. Termin realizacji zamówienia i dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności za zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • 5.4. Dostęp do niniejszego Regulaminu można uzyskać w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ergosolid.pl. Można go również pobrać i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez ich przesłanie na wskazany w Zamówieniu adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia zamówienia wraz z fakturą VAT lub paragonem.

VI. Ceny i metody płatności

 • 6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 • 6.2. Zapłaty ceny można dokonać:
  • a) przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego PL19 1140 1225 0000 2585 4800 1001,
  • b) systemem płatności PayNow (BLIK, szybkie przelewy, karty płatnicze*)
  • c) Karty płatnicze*:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  • d) gotówką przy odbiorze paczki od przewoźnika – w przypadku opcji wysyłki „Za pobraniem”.
 • * Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 • Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Ergosolid, ul. Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów, tel.: (17) 787 60 70 (opłata wg. cennika właściwego operatora), fax: (17) 787 60 71, e-mail: sklep@ergosolid.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Link do pobrania pliku „Formularz.doc”
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
  • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:
Ergosolid, ul. Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów
  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 • 8.1. Ergosolid, ul. Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Mamy obowiązek dostarczać rzeczy wolne od wad.
 • 8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować:
  • na piśmie na adres: Ergosolid, ul. Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ergosolid.pl
 • 8.3. W przypadku realizowania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 • 8.4. Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 • 8.5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).
 • 8.6. Ergosolid, ul. Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów nie jest producentem dostępnych w Sklepie internetowym Towarów. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie produkty – szczegółowe warunki są wówczas określane w karcie gwarancyjnej (oświadczeniu gwarancyjnym) dołączanym do produktu. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient niezależnie od uprawnień z tytułu ustawowej rękojmi może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z ustawowych przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 9.1. Ergosolid, ul. Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości.
 • 9.2. Mogą Państwo w każdym czasie powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@ergosolid.pl

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • 10.1. Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 10.2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

XI. Postanowienia końcowe

 • 11.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ergosolid, ul. Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów a Klientem, który jest Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • 11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ergosolid, ul. Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów a Klientem, który nie jest Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 • 11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami konsumenta i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Polityka prywatności
Formularz odstąpienia od umowy